بیمارستان بانوان روئین تن آرش | آئین برگزاری روز جهانی ماما در بیمارستان جامع بانوان آرش