بیمارستان بانوان روئین تن آرش | اطلاعیه پیاده روی در هفته سلامت