نام شما (الزامی)

سن (الزامی)

میزان تحصیلات
دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا

شغل
بیکاربازنشستهکارگرکارمندآزادخانه دارسایر

تلفن

ایمیل شما (الزامی)

علت مراجعه بیمار

طول مدت اقامت

علت انتخاب بیمارستان

نحوه برخورد کارکنان
عالیخوبمتوسطبد

حضور پزشکان به هنگام نیاز
عالیخوبمتوسطبد

نحوه برخورد و توجه پرستاران
عالیخوبمتوسطبد

انتخاب مجدد این بیمارستان در صورت بیماری
بلهخیر

توصیه این بیمارستان به دیگران برای مراجعه
بلهخیر

پیام شما