بیمارستان بانوان روئین تن آرش | بازدید تیم ارزیابی عملکرد واحد مالی از بیمارستان جامع بانوان آرش