بیمارستان بانوان روئین تن آرش | بازدید دکتر جان بابایی،معاون درمان وزیر بهداشت و دکتر رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان آرش