بیمارستان بانوان روئین تن آرش | بازدید شبانه وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه از بیمارستان جامع بانوان آرش