بیمارستان بانوان روئین تن آرش | بازدید کمیته نظارت معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه