واحد آموزش سلامت به بیماران
داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید .پیامبر اکرم (ص)
نام و نام خانوادگی سمیه انصاری
سمت سوپروایزر آموزش به بیمار
تحصیلات کارشناس پرستاری
پست الکترونیک
تلفن ۷۷۸۸۳۲۸۴
مسیر دستیابی قسمت پژوهش
این واحد تحت نظارت دفتر پرستاری و ریاست بیمارستان و دفتر بهبود کیفیت کار خویش را انجام می دهد.
آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند.
۱- کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی
۲- افزایش کیفیت مراقبت ها
۳- کمک به بیمار در به دست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر
هدف کلی بخش آموزش به بیمار:
ارتقای سطح سلامت در جامعه
اهداف ویژه:
آموزش بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع درزنان
پیشگیری از بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در جامعه
اطلاع رسانی به گروه هدف از طریق ارائه جدیدترین اخبار و تغییرات خدمت رسانی بیمارستان
در جهت رسیدن به اهداف فوق واحد آموزش به بیمارابرنامه ریزی های متفاوتی را در بخش های مختلف طراحی نموده است که این قالب ها شامل متن قابل چاپ، پمفلت های آموزشی، اسلاید های تعاملی، ویدیو و صوت هستند که در بخش های مختلف از قبیل شناخت اندام های بدن، پیشگیری از بیماری ها، شناخت بیماری ها و آزمایش های تشخیصی ارائه می شوند
روند کار آموزش به بیمار در بخش های بستری:
۱-کلیه بیماران در بخش های بستری توسط کارشناسان پرستاری آموزش داده می شوند .

۲- آموزش ها بر اساس شرایط بیمار و اولویت بندی نیاز های آموزشی انجام می شود .
۳– موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار در برگه مخصوص ثبت آموزش به بیمار ثبت می شود .و به بیمار پمفلت مربوط به موضوع داده می شود .
۴– ارزشیابی موارد آموزش به بیمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش برای کلیه بیماران انجام می شود .قابل ذکر است در صورتیکه در ستون ارزشیابی غیر مؤثر قید گردد، نیاز آموزشی دوباره باید به بیمار آموزش داده شده و ارزشیابی صورت بگیرد .
۵- ارزشیابی سرپرستار در موردبیماران توسط سوپروایزر بالینی و کارشناس آموزش به بیمار نیز به صورت رندوم انجام می شود .
نحوه آماده سازی مطالب :
مطالب از منابع معتبر پرستاری و آموزش به بیمار جستجو می شود اصولا سایت آموزش به بیمار
مطالب آماده شده با توجه به استانداردهای طراحی رسانه های آموزشی در قالب پمفلت یا کتابچه گنجانده شده و چندین بار از نظر محتوا آنالیز می شود .( مواردی مانند میزان سواد – گروه مخاطب – موارد فرهنگی و… در طراحی این پمفلت ها در نظر گرفته می شود.)
مطالب آماده شده توسط اساتید بیمارستان بررسی می شود و بعد از رفع نقائص برای چاپ فرستاده می شود.