• اتاق عمل جنرال

  اتاق عمل جنرال

 • اتاق عمل جنرال

  اتاق عمل جنرال

توضیحات بخش :

رئیس بخش:

دکتر ریحانه حسینی

سرپرستار:

زهرا مروتی

اطلاعات:

 • انجام اعمال بزرگ جراحی زنان،ترمیمی زنان واز طریق لاپاراسکوپی نظیر LAVH  و…
 • انجام عمل های جراحی جهت تشخیص ودرمان بیماریهای خوش خیم وبد خیم نظیر هیستروسکوپی ودر پستان نظیر بیوپسی پستان ویاماستکتومی
 • انجام عمل های جراحی عمومی نظیر آپاندکتومی ،هموروئیدکتومی ،درمان سینوس پایلونیدال ،کوله سیستکتومی(از طریق لاپاراسکوپی) و…
 • انجام عملهای جراحی ENTجهت زیبایی ویادرمان نظیر رینوپلاستی ،آدنوتانسیکتومی و…
 • انجام عملهای جراحی اورولوژی جهت تشخیص ویادرمان نظیر سیستوسکوپی ، ارکیدوپکسی
 • انجام عملهای جراحی سرپایی نظیر (ختنه)،برداشتن ضایعات پوستی نظیرخال و…