واحد اداری:

مسئول دفتر ریاست و مدیریت

نرگس زندی

سرپرست امور اداری، مسئول امور عمومی و کارشناس امور بیمارستان

راضیه مالمیر

مسئول کارگزینی

نسرین سوری

کارگزین

نرگس یاوری

 

مسئول دبیرخانه

صدیقه فخارنیا

مسئول امور قراردادها و برونسپاری و حضورغیاب

لیلا رسولی

 مسئول واحد سمعی-بصری، روابط عمومی و شکایات

زهرا نخستین

کارشناس امور عمومی

لیلا شکوهنده

مسئول خدمات

مینا تقی پور

متصدی اطلاعات

خانم عباسی

بایگان

علیرضا زمانی

 

تمامی امور محوله و شیفت کاری اضافه با هماهنگی مدیریت انجام خواهد شد.

 

 

مسیر و محل واحد :