واحد اداری:

مسئول دفتر ریاست و مدیریت

مریم محمدیان

 

مسئول امور اداری، مسئول امور عمومی و کارشناس امور بیمارستان

راضیه مالمیر

 

مسئول کار گزینی

نسرین سوری

کارشناس کارگزینی

نرگس یاوری

 

مسئول دبیرخانه

صدیقه فخار نیا

 

مسئول امور قرار دادها و برونسپاری و حضور غیاب

لیلا رسولی

 

مسئول کتابخانه ، واحد سمعی بصری و روابط عمومی

سارا احمدی زاده

 

مسئول خدمات

محمد پور

 

متصدی اطلاعات

عباسی

 

بایگانی

آرش کاظمی مقدم

مسیر و محل واحد :