نرگس ( زایمان۱):

رئیس بخش

 دکتر مریم خوشیده

سرپرستار

مهناز هادی اینکی

 

این بخش پذیرای

  • سزارین الکتیو

  • پذیرش سزارین اورژانسی از لیبر یا سایر بخشها

  • پذیرش زایمان طبیعی بعد از زایمان

  • مریض های جدار باز دارای مشکل، بعد از زایمان