این بیمارستان با بیمه های نام برده شده در زیر قرارداد دارد که بر حسب زمان می تواند تغییر نماید:

  • خدمات درمانی(خدمات روستایی، خدمات کارکنان دولت، خویش فرما (ایرانیان) و سایر اقشار حمایتی)
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه نیروهای مسلح
  • بیمه بانک تجارت
  • بیمه شهرداری
  • بیمه روستایی

نکته: بیمارستان جامع بانوان آرش با هیچ بیمه تکمیلی طرف قرارداد نمیباشد.

برای دانلود لیست تعرفه بیمه بیمارستان جامع بانوان آرش اینجا کلیک کنید