توضیحات بخش :

رئیس و مسئول بهبود کیفیت:
دکتر معصومه نتاج

کارشناسان بهبودکیفیت:
فروزنده جنت(سوپروایزر آموزش)
صفیه حسنی فرد(سوپروایزر)
مهناز جدیدکار (مسئول وب سایت)

تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان
اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است. در باب تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان باید گفت: موضوعات پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت، اخلاق پزشکی، و کاهش خطای پزشکی، نقشی کلیدی در این فرایند دارا می باشد. ضمناً حفظ ایمنی بیمار نیز بخشی از فرایند تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان است.

شرح وظایف

• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان
• تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان
• تدوین فرایندهای بیمارستان
• تدوین شاخص های مهم عملکردی جهت فرایندهای بیمارستان
• تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
• پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
• تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی
• تدوین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
• پیگیری و هماهنگ نمودن پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
• تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان
• ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
• ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی بیمارستان
• تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
• اجرا و پایش برنامه ریزی جامع بیمارستان
• هماهنگی و نظارت بر برگزاری کمیته های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات آن
• برگزاری دوره های آموزش مفاهیم اعتباربخشی
• ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مستمر کیفیت
• انجام امور مربوط به اخذ گواهی نامه ISO