دفتر پرستاری :

مدیر پرستاری 

فریبا نوری

سوپروایزر آموزشی

فروزنده جنت

سوپروایزر بالینی

مرجان آقاجانی- معصومه حجی آبادی- فاطمه حمیدپور- شیرین شفیعی-بیتا گوهریان-پریسا کریم زاده

سوپروایزر بالینی و رابط دارویی

زهره خدادادشرق

سوپروایزر کنترل عفونت 

فاطمه تاجی

 کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار و مسئول حقوق گیرندگان خدمت

پروین عزیزی

 مسئول آموزش سلامت به مددجو

سمیه انصاری

پرستار آموزش و پژوهش

سمیه انصاری

منشی

زارع