دفتر پرستاری :

مدیر پرستاری 

طاهره شکوهی

سوپروایزر آموزشی

فروزنده جنت

سوپروایزر بالینی، رابط نظام پرستاری و رابط بسیج جامعه پزشکی

خانم مژگان آقاجانی

سوپروایزر بالینی

مرجان آقاجانی- معصومه حجی آبادی- فاطمه حمیدپور- شیرین شفیعی

سوپروایزر بالینی، مسئول حقوق گیرندگان خدمت و رابط دارویی

ماریا قلی زاده

سوپروایزر کنترل عفونت و کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار

طیبه فراهانی

 مسئول آموزش سلامت به مددجو

نغمه مبینی

پرستار آموزش و پژوهش

سمیه انصاری

منشی

عاطفه پیرهادی