دفتر پرستاری :

مدیر پرستاری 

فریبا نوری

شرح وظایف

 

 

 

 

سوپروایزر آموزشی

فروزنده جنت

شرح وظایف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوپروایزر بالینی

مرجان آقاجانی- معصومه حجی آبادی- شیرین شفیعی

شرح وظایف

 

 

 

 

 

 رابط دارویی

فاطمه یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

سوپروایزر کنترل عفونت 

حوریه درخشان

شرح وظایف

 

 

 کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار و مسئول حقوق گیرندگان خدمت

پروین عزیزی

شرح وظایف

 

 

 

 

مسئول آموزش سلامت به مددجو

سمیه انصاری

شرح وظایف

پرستار پژوهش

سمیه انصاری

 

 

 

 

 

 

منشی

محبوبه زارع