دکتر امیر عمرانی

دکترای مدیریت بیمارستانی

محل فعالیت:دفتر مدیریت

سمت: مدیر بیمارستان

 

 

دکتری تخصصی – مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

Survey on nursing service quality by SERVQUAL at Tehran Social Security Organization hospitals‏

M Mohammadnia, B Delgoshaei, SH Tofighi, L Riahi, A Omrani‏

Journal of Hospital 8 (3), 68-73‏۲۰۱۰

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND TURNOVER INTENTION OF HOSPITAL NURSES IN IRAN‏

Sogand Tourani, Omid Khosravizadeh, Amir Omrani‏

Mater Sociomed 28 (3), 205-209‏۲۰۱۶

Occupational Accidents among Hospital Staff‏

BN Pouran Raeissi 1, Amir Omrani 2*, Omid Khosravizadeh 3, Masoud Mousavi 3 …‏

jccnc 1 (2), 97-102‏۲۰۱۵

Evaluation of nursing services quality using SERVQUAL model in Tehran social security hospitals‏

M Mohammad Nia, B Delgoshaei, RL TofighiSh, A Omrani‏

Journal of Hospital 8 (3), 68-73‏۲۰۱۰

The relationship between nurses’ organizational commitment and services quality‏

P Raeissi, A Omrani, O Khosravizadeh, S Alirezaei‏

Journal of Client-Centered Nursing Care 1 (3), 133-138‏۲۰۱۵

Relationship between life style-related factors with cardiac ischemia among inpatients: A case-control study‏

HE Ardebili, H Barkati, A Omrani, O Khosravizadeh, M Mohseni‏

Journal of Health Management and Informatics 2 (1), 1-4‏۲۰۱۴

Assessing the Suitability of the Design, Safety and Physical Environment of Hospitals for the Elderly: A Case Study in Iran‏

AA Teymourlouy, H Seyyedin, R Fadaye-vatan, A Omrani‏

Iranian Journal of Health, Safety and Environment 6 (1), 1213-1220۲۰۱۹

Identifying factors affecting about outsourcing in paraclinical services: a systematic review of literature‏

A Omrani, B Delgoshaei, HA Gorgi‏

Journal of Fundamental and Applied Sciences 9 (2S), 1290-1308‏۲۰۱۷

Estimating Nursing Staff of Tehran Hospitals by WHO and Levine Models‏

AO Alireza Namazi1, Omid Khosravizadeh2, Marziye Sharifi2, Hasan Barkati3 …‏

Client-Centered Nursing Care 2 (2), 9‏۲۰۱۶

The Correlation between Organizational Commitment of Nurses and the Quality of Hospital Services at Women’s Hospital of Tehran‏

A Omrani, O Khosravizadeh, B Najafi, S Alirezaei‏

Rāhburdhā-yi Mudīriyyat dar Niām-i Salāmat 1 (1), 35-41‏۲۰۱۶

Estimating Nursing Staff of Tehran Hospitals by WHO and Levine Models‏

A NAMAZI, O KHOSRAVIZADEH, M SHARIFI, H BARKATI, S ALIREZAEI, …‏

JOURNAL OF CLIENT-CENTERED NURSING CARE 2 (2), 73-82‏۲۰۱۶

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND SELF CARE‏

FF BEHNAM NAJAFI1 , SOGAND TOURANI2*, AMIR OMRANI3‏

IJBPAS 5 (3), 91-98‏۲۰۱۶

Evaluation of correlation between lifestyle‏

H EftekharArdebili, A Rahimi foroushani, H Barkati, …‏

Advances in Nursing & Midwifery 23 (81), 47-54‏۲۰۱۴

طرح تصویب شده در قالب  HSR تحت عنوان”برآورد نیروی پرستاری بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران:۱۳۹۱″ در شورای سیاست گذاری(مجری طرح)

 

طرح تصویب شده در قالب  HSR تحت عنوان “رابطه تعهد سازمانی پرستاران با کیفیت خدمات

بستری بیمارستان زنان تهران:۱۳۹۰″ در شورای سیاست گذاری(مجری طرح)

 

بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران ۱۳۸۹ فصلنامه بیمارستان (همکار طرح)
تحت عنوان”ارزیابی HSRطرح تصویب شده در قالب عملکرد مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران : ۹۹۲۱″در شورای سیاست گذاری (همکار طرح)
 
مقاله چاپ شده با عنوان “بررسی توزیع نیروی انسانی پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی ایران با استفاده از شاخص جینی و منحنی لورنز در سال های ۸۵-۸۰ مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دوره بیست ویکم، شماره ششم،آذر۱۳۹۲ نویسنده دوم
مقاله چاپ شده با عنوان تحلیل هزینه های درمان بیماران ام اس در ایران مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، شماره هفتم،بهمن ۱۳۹۲ نویسنده دوم
مقاله چاپ شده با عنوان “رابطه مؤلفه های سرمایه انسانی و مؤلفه های سازمان یادگیرنده در اعضاء هیئت علمی مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در سال۱۳۹۰ “مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، شماره هفتم، بهمن۱۳۹۲نویسنده سوم
مقاله چاپ شده با عنوان “شخصیت مدیران و سبک رهبری آنان : کاربرد مدل ۵ عاملی شخصیت “مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دوره بیست ویکم، شماره هفتم، بهمن۹۲ نویسنده دوم
مقاله چاپ شده با عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر ابتال به ایسکمی قلبی”نشریه علمی ـ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره ۲۳، شماره ۸۱، تابستان ۱۳۹۲نویسنده پنجم
بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران ۰۳۸۱ فصلنامه بیمارستان. نویسنده نفر پنجم
اخذ پذیرش مقاله از فصلنامه تامین اجتماعی  با عنوان “تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری: چالش های رفتاری در نظام سلامت”۱۳۸۷(چاپ نشده به دلیل انحلال مرکز پژوهش ای تامین اجتماعی )
تاتاریخ ازتاریخ دستگاه محل خدمت پست/سمت مورد تصدی واحد خدمت
تاکنون ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران معاون مدیر بیمارستان بهارلو
۱۳۹۷ ۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران رئیس اداره امور اداری و سرپرست دفتر بهبود کیفیت بیمارستان بهارلو
۱۳۹۴ ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران رئیس اداره اموراداری و سرپرست دفتر بهبود کیفیت بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
۱۳۹۱ ۱۳۸۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران سرپرست امور اداری بیمارستان بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
۱۳۸۹ ۱۳۸۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس امور بیمارستانها دفتر تحول اداری معاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
۱۳۸۸ ۱۳۸۶ وزارت بهداشت کارشناس امور بیمارستانها مدیریت منابع انسانی