دکتر آذین صابری

متخصص جراحی عمومی

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه جراحی عمومی و فوق تخصصی: 

روز های شنبه-سه شنبه-چهارشنبه (صبح)- دوشنبه (عصر)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: