دکتر افسانه تهرانیان

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ آنکولوژی)اا

محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: رئیس بخش نیلوفر (زایمان ۲)

جایگاه آموزشی: دانشیار

روز های کاری

درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (میزیت مشترک اساتید و دستیاران):

روز های یک شنبه و دوشنبه

درمانگاه ژنیکولوژی:

روز های دوشنبه

درمانگاه فوق تخصصی کولپوسکوپی و آنکولوژی زنان:

روز های دوشنبه و یکشنبه (صبح)

کلینیک ویژه اساتید زنان (ویزیت مستقیم توسط اساتید):

روز های شنبه-دوشنبه

 

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:

 

دکتر افسانه تهرانیان