دکتر امیرحسین موحدیان

متخصص نوزادان و اطفال(فوق تخصص قلب اطفال)

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه فوق تخصصی قلب و اکوکاردیوگرافی اطفال: 

روز های یکشنبه -سه شنبه (صبح)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: