دکتر ریحانه پیرجانی

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ پریناتولوژی)

محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده

سمت: قائم مقام ریاست

جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: