دکتر زهره فارسی

متخصص نوزادان و اطفال(فوق تخصص نوزادان نارس)

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: رئیس بخش شکوفه (NICU 2) 

روز های کاری

درمانگاه اطفال: 

روز های چهارشنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: