دکتر سمیه عرب زاده

روانپزشک

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه روانپزشکی:

روز های سه شنبه (عصر)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: