دکتر سوسن فرمند راد

داخلی(فوق تخصص گوارش و کبد)

محل فعالیت: درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه گوارش و کبد(صبح):  

روزهای یک شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

آندوسکوپی و کولونوسکوپی (صبح):  

روزهای شنبه و سه شنبه

 

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: