دکتر شاهین نریمان

متخصص نوزادان و اطفال

محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: رئیس بخش NICU 1 (یاس) بیمارستان جامع بانوان آرش

وب سایت رسمی: http://drnariman.com/Home.aspx

 

 

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: