دکتر صدف علیپور

متخصص جراحی عمومی(فلوشیپ سرطان پستان)اا

محل فعالیت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: معاون درمان

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: