دکتر طاهره سوری

عفونی

محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: استادیار – رئیس کمیته کنترل عفونت- رئیس بخش شقایق (جراحی-داخلی) و رئیس درمانگاه

روز های کاری

درمانگاه عفونی و بیماری های آمیزشی (صبح):

روز های یکشنبه-دوشنبه- پنج شنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: