دکتر طاهره فروغی فر

متخصص زنان و زایمان

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

کلینیک ویژه اساتید زنان عصر:

روز های شنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: