دکتر فاطمه دهقانی زاده

طب فیزیکی و توانبخشی

محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه طب فیزیکی و نوار عصب-عضله:

روز های شنبه -یکشنبه -دوشنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: