دکتر فرحناز وفایی زاده

خون و آنکولوژی (شیمی درمانی)

محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش

روزهای کاری

درمانگاه آنکولوژی:

روز های شنبه (صبح)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: