دکتر فرناز تسلیمی

خون و آنکولوژی (رادیوتراپی- پرتو درمانی)

محل فعالیت:درمانگاه رادیوتراپی (پرتودرمانی) بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه رادیوتراپی: 

روز های شنبه (عصر)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: