دکتر ماندانا بصیرنیا

متخصص اطفال و نوزادان

محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش

روزهای کاری

درمانگاه اطفال:

روز های دوشنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: