دکتر محمدرضا شیوا

متخصص نوزادان و اطفال

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: رئیس بخش بهار (نوزادان سطح ۱)

روز های کاری

درمانگاه اطفال:

روز های شنبه-یکشنبه-پنج شنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: