دکتر معصومه نتاج مجد

متخصص بیهوشی

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: معاون درمان-مسئول بهبود کیفیت و رئیس بخش ICU

فوق تخصص:  فلوشیپ مراقبت های ویژه

وب سایت رسمی: لطفا به اینجا مراجعه نمائید.

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: