دکتر معصومه نتاج

متخصص بیهوشی

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: رئیس بخش ICU

وب سایت رسمی: لطفا به اینجا مراجعه نمائید.

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: