دکتر مهدی شفیعی

مغز و اعصاب

محل استقرار: درمانگاه نورولوژی بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های درمانگاه:

سه شنبه- چهارشنبه – پنج شنبه

 نوار عصب -عضله:

چهارشنبه و پنج شنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: