دکتر مژده نواب

کلیه و مجاری ادراری و نوار مثانه

محل فعالیت: ادرمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه جراحی کلیه، مجاری ادراری و نوار مثانه: 

روز های یکشنبه (صبح)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: