دکتر نوشین رضایی

متخصص داخلی

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه داخلی

روزهای شنبه-سه شنبه- پنج شنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:

 

پاسخ دهید