دکتر نوشین شیرزاد

داخلی(فوق تخصص غدد و متابولیسم)

محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده

سمت: اطلاعاتی ثبت نشده

جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: