دکتر نیره بوجار آرائی

قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی-نوار قلب-تست ورزش)

محل فعالیت: درمانگاه قلب بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه قلب و عروق:

روز های شنبه-یک شنبه و دوشنبه  (صبح)

روز های سه شنبه (عصر)

روز های پنج شنبه (یک هفته درمیان)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: