دکتر نیما طاهری

متخصص نوزادان و اطفال

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه اطفال(صبح):

روز های سه شنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: