دکتر هایده نخعی

متخصص جراحی عمومی

محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه جراحی عمومی و فوق تخصصی: 

روز های یکشنبه- دوشنبه (صبح)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: