دکتر پریا توکلی پور

قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی-نوار قلب-تست ورزش)

محل فعالیت: درمانگاه قلب بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه قلب و عروق: 

روز های شنبه-یکشنبه و دوشنبه (صبح)

روز های چهارشنبه (صبح و عصر)

روز های پنجشنبه(یک هفته درمیان)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: