رادیولوژی 

مسئول فنی بخش

دکتر لیلا بیانی

پزشک رادیولوژی

دکتر عابدی

کارشناس مسئول بخش

زهره فیروز صمدی

شامل

دستگاههای تصویربرداری، سونوگرافی داپلر ۳بعدی و ۴ بعدی، ماموگرافی دیجیتال، رادیولوژی، فلوروسکوپی، رادیولوژی آنالوگ و سنجش تراکم استخوان

توضیحات

  • انجام تمامی رادیوگرافی ها ،شامل عکسهای ساده و دست و پا و اندام های تحتانی و فوقانی و باریم سوالا (مری) و ترانزیت روده باریک (کلیه)IVP,(مثانه)VCUG, (رحم)HSG رادیوگرافی های تخصصی شامل

  • ماموگرافی هر دو سینه همراه با بزرگ نمایی

  • سونوگرافی شامل: بارداری- بیوفیزیکال- آنومالی اسکن- اکو کاردیوگرافی- واژینال- سینه- تیروئید- داپلر بارداری- داپلر اندام تحتانی

  • داپلر رحم و تخمدان- سونو هیسترو گرافی- شکم و لگن (شامل کلیه و مثانه ،کبد و کیسه صفرا، طحال و پانکراس)-آپاندیس – رحم و تخمدانها -NB, NT – سینه FNA – تیروئید FNA