فریبا نوری

محل فعالیت: دفتر پرستاری بیمارستان جامع بانوان  آرش

سمت:کارشناس ارشد پرستاری

جایگاه آموزشی: مترون

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: