دکتر فیروزه فیض

داخلی(فوق تخصص غدد و متابولیسم)

محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: استادیار

روزهای کاری

درمانگاه غدد و دیابت (صبح):

روز های یکشنبه-سه شنبه- پنج شنبه

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: