مسئول امور اداری- راضیه مالمیر

 

محل فعالیت: بخش اداری بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: مسئول امور اداری-مسئول امور عمومی

جایگاه آموزشی: 

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: