واحد بهداشت حرفه ای:

مسئول واحد:

مینا تقی پور

شامل:

تمام بخش ها و واحدهای بیمارستان

  • اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

  • بررسی روش کار و ارایه روش بهینه

  • پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی در کارکنان

  • تشکیل پرونده سلامت شغلی و بررسی وضعیت سلامت آنها