واحد بهداشت محیط:

شامل:

واحد مدیریت پسماند-رخشورخانه

مسئول واحد:

زهره دستغیب ­شیرازی

توضیحات:

  • کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان و نظارت بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب

  • گندزدایی بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان و کنترل بخش ها از نظر بهداشتی

  • تدارک و تائید مواد ضدعفونی مجاز در بیمارستان و تدارک سموم و دیگر تجهیزات در امور سمپاشی

  • نظارت بر جمع آوری و تفکیک مواد زائد جامد

  • نظارت بر وضعیت بهداشت وکنترل وضعیت بهداشتی بخشهای مختلف بیمارستان

  • پیگیری و اقدام در زمینه مسائل حفاظتی مراکز پرتو های یون ساز