واحد توسعه آموزش بالینی:

مسئول واحد:

دکتر ریحانه حسینی

 مسئول خدمات آموزشی:

خورشید منصوری

از وظایف این بخش نظارت بر کلیه امور آموزشی ، پژوهشی و درمانی کلیه گروههای آموزشی اساتید دانشجویان ، اینترنها و رزیدنتها و فلوها شامل :

  • پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی

  • پایش عملکرد اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان ها

  • پایش عملکرد فراگیران ،فلوشیپ ها، دستیار، کارورز، دانشجو

  • نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان

  • تشکیل کمیته آموزش عالی و حل اختلاف بین گروه های آموزشی

 

ساعات کاری :
  شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
صبح ۱۰-۱۳ ۱۰-۱۳ ۱۰-۱۳ ۱۰-۱۳ ۱۰-۱۳ ۱۰-۱۳
عصر ۱۷-۲۱ ۱۷-۲۱ ۱۷-۲۱ ۱۷-۲۱ ۱۷-۲۱