واحد مهندسی تجهیزات پزشکی:

واحد مهندسی تجهیزات پزشک بیمارستان آرش وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با مهندسی تجهیزات پزشکی را عهده دار بوده و درحال حاضر دارای ۲ نفر پرسنل تمام وقت میباشد.

 

مسئول واحد مهندسی تجهیزات پزشکی:

مریم سنگرگیر، کارشناس ارشد تجهیزات پزشکی (گرایش بیوالکتریک)

کارشناس تجهیزات پزشکی:

راضیه مهرریزی