واحد پذیرش و مدارک پزشکی :

مسئول بخش

کبری حسینی

همکاران

معصومه محمدی، مهرداد چگرنه، رامش رئوفی، فاطمه جمشیدی ، منیژه سعید خانی، مینا دلبری، امین صفاری، الهام نوائی، اعظم بیاتی، مریم زندی

شامل

پذیرش (درمانگاه، اورژانس و بستری)،کدگذاری، بایگانی مدارک پزشکی و اسکن پرونده ها

 

با توجه به چهار واحد تشکیل دهنده در بخش مدارک پزشکی، هدف کلی هر واحد را می توان به شکل زیر بیان نمود:

هدف کلی واحد بایگانی مدارک پزشکی:

نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی به نحو قابل دسترسی برای بیماران و سایر استفاده کنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پرونده های پزشکی

هدف کلی واحد پذیرش

ارئه خدمات پذیرش بیماران بصورت های اورژانس و غیر اورژآنس، سرپایی و بستری در حیطه مقررات بیمارستان

هدف کلی واحد کدگذاری

دسته بندی پرونده های پزشکی بر حسی تشخیص نهایی، اقدامات انجام شده درمانی، عوامل خارجی و سایر مراجعاتی که بیمار بعلت آن پذیرش گرفته است بمنظور استفاده های پژوهشی و تحقیقاتی

هدف کلی واحد آمار

تهیه اطلاعات دقیق تعداد خدمات ارائه شده کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری به بیماران و تهیه گزارشات آماری بصورت جداول، نمودارها و تحلیل نتایج آنها بمنظور استفاده مدیران و برنامه ریزان بیمارستان و سطوح بالاتر مدیریتی

 

مسیر و محل بخش :