آزمایشگاه :

شرح وظایف این بخش شامل انجام کلیه تست های روتین و تخصصی سندرم غربالگری و انجام پاتولوژی و سیتولوژی می باشد.

مسئول بخش

دکتر اکرم سیف الهی

سوپروایزر

فاطمه خان محمدپور

شامل

آزمایشگاه خون، بیولوژی و هورمون شناسی

فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه بیمارستان آرش پذیرش میشوند

ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش
۱ CBC ۴۸ SGOT
۲ BG/RH ۴۹ SGPT
۳ RETIC ۵۰ ALK-P
۴ G6PD ۵۱ ALB
۵ PT/PTT ۵۲ BILI-T
۶ CROSSMATCH ۵۳ BILI-D
۷ FFP ۵۴ LDH
۸ FIBRINOGEN ۵۵ CPK
۹ ESR ۵۶ TOTAL PR
۱۰ COOMB,S/DITECT ۵۷ MG
۱۱ INDIRECT /COOM,S ۵۸ GTT50
۱۲ BT ۵۹ GTT100
۱۳ CT ۶۰ GTT75
۱۴ U/A ۶۱ SUGER CSF
۱۵ U/C ۶۲ MICRO ALB
۱۶ GRAVINDEX ۶۳ BLOOD GAS
۱۷ PRO24H ۶۴ U.A URIN RANDOM
۱۸ CR24H ۶۵ CR URIN   RANDOM
۱۹ MICRO ALB ۶۶ BHCG
۲۰ STOOL EXAM ۶۷ T3
۲۱ OCCULT BLOOD ۶۸ T4
۲۲ SG ۶۹ TSH
۲۳ CA URINE/24H ۷۰ F.T4
۲۴ PH URINE/24 ۷۱ T3RU
۲۵ BUN URINE/24H ۷۲ ANTI TPO
۲۶ U/C ۷۳ FERRITIN
۲۷ BLOOD/C ۷۴ FSH
۲۸ VAGINAL/C ۷۵ LH
۲۹ WOUND/C ۷۶ PROLACTIN
۳۰ EYE/C ۷۷ ESTRADIOL
۳۱ EAR/C ۷۸ PROGESTRON
۳۲ FLUID BODY/C ۷۹ TESTESTRON
۳۳ CSF/C ۸۰ INSULIN
۳۴ FBS ۸۱ AMH
۳۵ BUN ۸۲ HBS-AG
۳۶ CR ۸۳ HBS-AB
۳۷ CHL ۸۴ HIV-AB
۳۸ TG ۸۵ HCV-AB
۳۹ U.A ۸۶ TOXO-IGG
۴۰ HDL ۸۷ TOXO-IGM
۴۱ LDL ۸۸ RUBELLA-IGG
۴۲ CA ۸۹ RUBELLA-IGM
۴۳ PH ۹۰ CMV-IGG
۴۴ NA ۹۱ CMV-IGM
۴۵ K ۹۲ CA125
۴۶ IRON ۹۳ CA5-15
۴۷ TIBC ۹۴ CA9-19
    ۹۵ SHBG
    ۹۵ ۱۷-OH-progestron
 

آزمایش غربالگری مادران شامل: دبل (در هفته ۱۳-۱۱ هفتگی)

تریپل (در هفته ۱۸-۱۶ هفتگی)

کوار (در هفته ۱۸-۱۶ هفتگی)